Lithuanian Marian Monastery (St. Casimir Province) Collection

About this Collection

This page contains links to digitized content from the former Lithuanian Marian Monastery (St. Casimir) Collection.

Images (click on photograph below)

102_4249

 

Files:

Ateitis Donation Cards/Ateities aukos atvirutės

Ausros Vartu Parish in Montreal (1950)/Aušros Vartų parapija Monrealyje (1950)

Songbook of the Cathedral of the Holy Cross in Boston (1991)/Bostono Šventojo Kryžiaus katedros giesmių knyga (1991)

Concert Program of the Nativity B.V.M. Parish (1996)/Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos religinės muzikos koncerto programa

Giving Christ – The Sisters of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary/Suteikiant Kristui – Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos Vienuolės

Souvenir Program of Reverend Anicetus Linkus, Holy Cross Church in Chicago (1948)/Kun. Aniceto Linko Suvenyrų programa, Čikagos Švento Kryžiaus bažnyčia (1948)

Holy Cross Parish Golden Jubilee, Dayton, Ohio (1964)/Švento Kryžiaus Parapijos Auksinis Jubiliejus, Dayton, Ohio (1964)

Holy Name Cathedral (1974)/Švento Vardo katedra (1974)

Immaculate Conception Church Dedication in East St. Louis, Illinois (1956)/Šv. P. Marijos Prasidėjimo bažnyčios pašventinimas Rytų St. Luise, Ilinojuje (1956)

Immaculate Conception Parish 100th Anniversary in Chicago (2014)/Šventos Marijos Prasidėjimo parapijos šimtmetis Čikagoje (2014)

Immaculate Conception Parish 50th Anniversary in Chicago (1964)/Šventos Marijos Prasidėjimo parapijos penkiasdešimtmetis Čikagoje (1964)

Father Juozas Juozevicius 50th Anniversary Celebration Chicago (1986)/Kun. Juozo Juozevičiaus 50 jubiliejaus šventė Čikagoje (1986)

Knights of Lithuania 75th National Convention in Washington, D.C. (1988)/Vyčių 75 jubiliejaus nacionalinė konvencija Vašingtone (1988)

Knights of Lithuania General Ledger (1951-1981)/Vyčių buhalterijos knyga (1951-1981)

Father Norbert Pakalnis’ 50th Anniversary Celebration Program in Brooklyn, New York (1962)/Kunigo Norberto Pakalnio 50 metų kunigystės jubiliejaus pagerbimo programa Brooklyne, Niujorke (1962)

Lithuanian Catholic National Church, Parish of Scranton (1949)/Lietuvių Katalikų Tautinė Bažnyčia, Scrantono Parapija (1949)

Madonna High School Yearbook, New York (1960)/Madonos vidurinės mokyklos metraštis, Niujorke (1960)

Dinner of the Sponsors of the Sisters of St. Casimir (1954)/Švento Kazimiero Sesrų Rėmėjų Draugijos Vajaus Vakarienė (1954)

40th Anniversary Yearbook of Lithuanian Schools (1988-1989)/40 metų jubiliejinis Lituanistinių mokyklų metraštis (1988-1989)

Sisters of the Immaculate Conception Congregation (1944)/Nekaltai Pradėtosios Švč. Panos Marijos seserų kongregacija (1944)

Banquet in Honor of Prelatas Ignas Albavicius in Chicago/Prelato Igno Albavičiaus Pagerbimo Banketas Čikagoje (1954)

Resurrection Parish Publication from Toronto (1956)/Prisikelimo parapijos ledinys iš Toronto (1956)

Ateitis Youth Group Newspaper (1989)/Ateitininkų jaunimo laikraštis (1989)

Saint Anthony Parish, Cicero, Illinois, Silver Jubilee (1936)/Šv. Antano Parapijos, Cicero, Illinois, Sidabrinis Jubiliejus (1936)

United Lithuanian Roman Catholic Charities of America Silver Jubilee (1939)/Lietuvių Rymo Katalikų Labdaringos Sajungos Sidabrinis Jubiliejus (1939)

Dedication of the Chapel of Our Lady of Šiluva (1966)/Šiluvos Šv. Marijos Koplyčios Dedikacija (1966)

Peter and Paul Church Dedication Program, Chicago (1959)/Šventųjų Petro ir Povilo Bažnyčios Dedikacijos Programa, Čikagoje (1959)

Testimonial Dinner in honor of Right Reverend Monsignor Louis Joseph Mendelis, S.T.D., LL.D., St. Alphonsus Church in Baltimore (1953)/Vakarienė Šv. Monsinjore Louis Joseph Mendelio garbei, Šv. Alfonzo Bažnyčioje, Baltimore (1953)

Saint Anthony Parish, Cicero, Illinois, Golden Jubilee (1962)/Šv. Antano Parapijos, Cicero, Illinois, Auksinis Jubiliejus (1962)

St. Casimir’s Parish Bulletin, Boston (1991)/Šv. Kazimiero parapijos biuletenis, Bostone (1991)

St. Casimir 75th Jubilee Diamond Anniversary, Racine, Wisconsin (1988)/Šv. Kazimiero bažnyčios 75 metų deimantinis jubiliejus, Racine, Viskonsine (1988)

St. Casimir’s Church, Sioux City, Iowa/Šv. Kazimiero bažnyčia, Sioux Miestas, Ajova

St. Casimir’s Parish Diamond Jubilee Worcester, Massachusetts (1969)/Šv. Kazimiero parapijos deimantinis jubiliejus, Worcester, Masačusetsas (1969)

St. Francis Church Souvenir Book in honor of The Right Reverend Monsignor/Francis M. Juras 40th Anniversary (1962)/Šv. Pranciškaus bažnyčios suvenyrų knyga Šv. Monsinjore Francis M. Juro 40 metų jubiliejaus garbei (1962)

St. Francis of Assisi Church Golden Jubilee, Athol, Massachusetts (1963)/Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios auksinis jubiliejus, Athol, Masačusetsas (1963)

Annual Golf Outing and Dinner Dance sponsored by St. George Holy Name Society, Lemont, Illinois (1962)/Metinė golfo išvyka ir šokis, kurį remia Šv. Jurgio švento vardo draugija, Lemont, Ilinojus (1962)

Annual Golf Outing and Dinner Dance sponsored by St. George Holy Name Society, Lemont, Illinois (1963)/Metinė golfo išvyka ir šokis, kurį remia Šv. Jurgio švento vardo draugija, Lemont, Ilinojus (1963)

St. Joseph’s Parish Church 75th Anniversary, Mahanoy City, Pennsylvania (1958)/Šv. Juozapo parapijos bažnyčios 75-metis, Mahanoy City, Pensilvanija (1958)

Golden Jubilee of St. Mary Annunciation R.C. Church, Kingston, Pennsylvania (1952)/Šv. Marijos Apreiškimo Lietuvių R.K. Parapijos Auksinis Jubiliejus, Kingston, Pensilvanija (1952)

St. Mary of the Angels Church 90th Anniversary, Brooklyn, New York (1978)/Angelų Karalienės Parapijos 90-metis, Brooklyne, Niujorke (1978)

St. Peter’s Lithuanian Parish Annual Banquet and Reunion, Boston (1962) /Šv. Petro parapijos metinis banketas ir susitikimas, Bostone (1962)

The History of a Lithuanian-American Community in Elizabeth, New Jersey, Sts. Peter and Paul R.C. Church (1984)/Amerikos Lietuvių bendruomenės istorija, Elizabeth, Naujasis Džersije, Šventųjų Petro ir Povilo R.C. Bažnyčia (1984)

St. Anthony’s Church Prayers, Cicero, Illinois/Šv. Antano Bažnyčios maldos, Cicero, Ilinojus

St. Casimir’s Cemetery (1953)/Šv. Kazimiero Kapinės (1953)

St. Peter’s Parish Golden Jubilee, Kenosha, Wisconsin (1953)/Šv. Petro parapijos auksinis jubiliejus, Kenosha, Viskonsine (1953)

St. Casimir’s Parish, Los Angeles (1966)/Šv. Kazimiero Parapija, Los Angeles mieste (1966)

Our Lady of Vilna Parish Golden Jubilee, Chicago (1956)/Aušros Vartų Lietuvių R. Katalikų Parapijos Auksinis Jubiliejus, Čikagoje (1956)

Kristijonas Donelaitis Lithuanian School, Year of Hope Student Yearbook, 1989-1990,  Chicago/Kristijono Donelaičio Aukštesnioji Lituanistinė Mokykla, Vilties Metai Moksleivių Metraštis, 1989-1990, Čikagoje

Bishop’s Information, Vol. 3, No. 1, Brooklyn (1988)/Vyskupo Informacija, Vol. 3, No. 1, Brooklynas (1988)

Dinner in Honor of Rev. John P. Vysniauskas, Chicago (1944)/Vakarienė Kun. John P. Vyšniausko Garbei, Čikagoje (1944)

 

Note: These documents are text-searchable. To search for terms, you may need to first download the free Adobe Acrobat Reader software here: https://get.adobe.com/reader/. After opening a document by pressing the title of the document above, search for a term by holding down “Control + F” to bring up the search box.

 

Rev. Anthony M. Švedas Finding Aid

 

Lithuanian Marian Monastery (St. Casimir Province Collection Finding Aid